Vandaag, 15 januari 1863

Wij vertrokken na eerst hartelijk afscheid genomen te hebben, waarbij meer gedachten gevoeld, dan gesproken werd, per stoomboot des morgens ten 11½ ure van Dordrecht naar Moerdijk en Antwerpen in gezelschap van onzen jongsten broeder, die om zaken naar Luik moest. Onderscheidene vrienden en kennissen hadden zich daar verzameld en een vaarwel vloeide van aller lippen. Antwerpen met een kort bezoek verrassende, gaf Mechelen het uur van scheiden van onzen voornoemden broeder, dat kort en hartelijk afliep en ziedaar ons beiden aanvangende reize naar verre landen, waaromtrent Gode ’t alleen bekend was, of dezelve ooit zonder ongelukken zou volbragt worden en of het land te betreden ons zou gegund zijn.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Zij komt op meerdere tekeningen voor!

Soms moet je dingen tien keer hebben gezien, voordat je het ze echt ziet! Deze reistekeningen heb ik inmiddels talloze keren gezien, en toch zag ik pas onlangs dat een figuurtje op verschillende tekeningen voor komt. Dit is het portret van  ‘de naaister Sanidje met haar kindje Snapoon’. Zij woonde op het landgoed Kedawong, van broer Gerrit Lebret. Misschien was ze wel een van de personeelsleden in het huis. Het leuke is dat je haar op meerdere tekeningen met haar kindje ziet. Kijk maar eens goed.Find Wally!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Tekeningen

Plannen maken om op reis te gaan

Den 2en kerstdag een bezoek brengende bij broeder J.H. die op nieuw eene opgewektheid bezat, spreekt kort af deze woorden tegen mij bij het heengaan: “Indien ik over veertien dagen de Oost bezoek, zoudt gij medegaan.” Ja, zeg ik, ofschoon ik geloof dat gij het nog wel driemaal zult gezegd hebben eer gij het tweemaal gedaan zult hebben!” Met dit berigt te huis komende bragt ik niet weinig verwarring in ’t gezin, en allen bestreden om het zeerst onze voornemens, vooral ook met het oog op den ziekelijken toestand mijns schoonvaders Cornelis van der Straaten, die, eerst er ook tegen zijnde, later de zaak zelfs hielp bevorderen, waar op een algemeen toestemmen het eindbesluit was.

ddd_010110588_mpeg21_p004_image

In die dagen nu trof onzer aandacht een berigt in de N.R. Courant, gewagmakende van eene nieuwe Fransche overland-mail dienst, zich noemende Messageries Imperiales zijnde eene overname van een berigt uit een der Engelsch Indische Couranten, inhoudende eene loftuiting over de uitnemend ingerigte Fransche dienst en vriendelijke behandeling; hunne agenten overal hebbende, ook een te Rotterdam. Smith en Cie, die ons op aanvraag alle inlichting gaf, en voor ons de voorkeur boven de Engelsche dienst verdiende, uithoofde de laatste om zijne, bij gerucht vernemende min vriendschappelijke behandeling der passagieren weinig sympathie opwekte. Voor f 1260 Hollandsche guldens engageerden wij ons 1e Classe van Marseille tot Singapoera.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Reizen 19e eeuw

Lebrets waterbuffels

Tussen de tekeningen en schetsen van de Indische reis, in de collectie van het Dordrechts Museum, bevindt zich ook een litho van jongens die op karabouwen rijden. Een mooie gekleurde litho, die behoort tot de uitgave De Indische Archipel, Tafereelen uit de natuur en het volksleven van‪ Indië naar teekeningen en schilderijen van C. Deeleman, J.D. van Herwerden‬. Met verder ook nog illustraties van o.a. ‘onze’ Frans Lebret. De uitgave is uit 1870. Daarnaast is er ook een uitgewerkte schets met precies dit onderwerp en bijna dezelfde compositie. Het lijkt er op dat Frans Lebret zijn tekeningen niet alleen maar voor eigen gebruikt maakte, maar dat hij deze ook publiceerde

links: litho, rechts: de tekening, beide uit de collectie van het Dordrechts Museum

IMG_1292T553

Ook heeft hij tekeningen geëxposeerd op de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling te Amsterdam in 1883, op de afdeling Nederlandse koloniën. Deze foto is in 1883 gemaakt door Pieter Oosterhuis. De tekeningen van Lebret zouden links aan de wand moeten hangen. We moeten nog achter een hoge resolutie aangaan, om te kijken of we de tekeningen kunnen herkennen (composities).

Verder blijkt er in de collectie van het Tropenmuseum een prent ‘Maleise woning in de omgeving van Batavia’ van A. Sargent te bevatten, welke gemaakt is naar een schilderij van Frans Lebret. Het schilderij is nog niet gelokaliseerd. Maar er zijn wel twee tekeningen/schetsen van dit onderwerp, een losse die in de collectie van het Dordrechts Museum zit en een in het manuscript. Op zoek naar een mooie afbeelding van de prent én het schilderij!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Tekeningen

Lebrets tekeningen en schetsen

Soms valt het niet mee: het identificeren van de tekeningen en schetsen. Maar af en toe doe je een leuke vondst. Het is vooral ook een kwestie van vaak naar de afbeeldingen kijken, zodat je je visuele geheugen goed voedt. Zo zag ik dat ik in mijn vorige bericht, leuk een schetsje aan een aquarel had gekoppeld… Beetje stom, want op de tentoonstelling in 2011, had ik de schets bij de enige juiste tekeningen gehangen.

De afbeeldingen in het reisverslag zelf geven soms ook uitsluitsel over de locatie of het onderwerp van de tekening. In het reisverslag heeft Frans Lebret een tekening (boven) van de Passer Bahroe gemaakt. De Pasar Baru was de markt aan de rivier bij Weltevreden, Java. Tegenwoordig is het een grote winkelstraat in Jakarta. En in de collectie van het Dordrechts Museum bevindt zich een eenvoudige schets met dit onderwerp (onder).

pag 255 plaat IMG_1319

Ook heeft Lebret twee schetsjes van landschappen bij Batavia (boven), mogelijk ter plekke gemaakt, later gebruikt voor zijn nette reisverslag, en deze schetsen nagetekend (onder).

IMG_1352 pag 125 plaat

Dit waren de twee relatief makkelijke identificaties. Er zijn heel wat landschappen die moeilijker te definiëren zijn. Ceribon ligt aan zee. Frans Lebret beschrijft het als volgt: Geheel aan de zeekant gebouwd, hetwelk vol ligt van rotsblokken is de zee immer rusteloos bezig om hare golven in voortdurenden strijd daarmede aan te zetten….”  

Zou dit dan Ceribon kunnen zijn?

IMG_1293 IMG_1282

Af wat te denken van de vele andere schetsen van landschappen, gebergten en rivieren.. Waar is dit? Zou de onderste tekening mogelijk de rivier Radjasse zijn, waar zoveel kaaimannen zwemmen? Er is nog een hele ontdekkingstocht voor ons te gaan!

IMG_1299 IMG_1280

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Tekeningen

Transcriptie

In 2013 zijn we gestart met de transcriptie van het manuscript. Anne was eind 2013 al zeer ver gevorderd. Terwijl ik nog moest beginnen. Begin 2014 heb ik de schouders er onder gezet en vele vrije uurtjes aan het typen besteed. Gisternacht om half 1 was ik klaar!

Vanaf nu ga ik aan de slag met de aanpassingen van de tekst én het determineren van de vele nog niet geïnventariseerde tekeningen die er zijn. Tijdens het typen van het tweede deel van het reisverslag herkende ik sommige beschrijvingen van landschappen, personen of gebeurtenissen, waarvan afbeeldingen zijn. Daarnaast wil ook de schetsjes koppelen aan de uitgewerkte tekeningen.

ImageImage

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

2017

Afgelopen vrijdag hebben we een gesprek gehad met de voorzitter en de secretaris van de Linschoten-Vereeniging (LV) gehad. Dit gesprek vond plaats in het Johan Huizinga gebouw (Universiteit Leiden), voor ons een thuisbasis, want zowel Anne als Wyke hebben daar gestudeerd.

Ons reisverslag zal in 2017 worden uitgegeven. Dat lijkt erg ver weg, maar we hebben genoeg werk te doen in de tussen tijd. De voorzitter en de secretaris hebben alles met ons doorgenomen, zowel de tijdsplanning als de voorwaarden en wie wat doet.Onderling hebben we afgesproken dat op 31 december 2013 de transcriptie van het reismanuscript af moet zijn. Want met nog vier jaar te gaan, moeten er echt al wel deadlines worden afgesproken. In 2015 wordt er een commissie van toezicht (CvT) benoemd. Een van de leden van de CvT komt uit het bestuur van de Linschoten-Vereeniging, de andere twee leden worden in overleg gekozen.

3 reacties

Opgeslagen onder Project